Proiecte ale Consiliului Local Avrămeni
Afisari | 1-20 din total: 24

Nr.Nume FisierAn

1 Hotarare privind aprobarea bugetului local 2013 2013
14 Hotãrâre privind stabilirea situaþiilor care motiveazã acordarea ajutoarelor de urgenþã, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 2011
15 Hotãrâre privind aprobarea menþinerii celor douã initîþi de învãþãmânt fãrã personalitate juridicã - ªcoala cu clasele I-IV Dimitrie Cantemir ºi ªcoala cu clasele I-IV Ichimeni 2011
16 Hotãrâre privind concesionarea suprafeþelor de pãºune din domeniul public al comunei Avrãmeni 2011
17 Hotãrâre privind abandonarea iazurilor Adîn I Adînc II ºi Aurel Vlaicu 2011
18 Hotãrâre privind vânzarea din domeniul privat a urmãtoarelor suprafeþe de teren pentru concesionarea lor - PC451 ºi PC452 - 1418 MP 2011
19 Hotãrâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcþii al aparatului de specialitate al primarului 2011
20 Hotãrâre privind midificarea Hotãrârii nr. 16 din 23.03.2011 privind concesionarea suprafeþelor de pãºune din domeniul public al comunei Avrãmeni 2011
21 Hotãrâre privind prelungirea valabilitãþii Planului Urbanistic General al comunei Avrãmeni 2011
22 Hotãrâre privind aprobarea modificarii Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apã ºi canalizare.... 2011
23 Hotãrâre prin care se ia act de prezentarea raportului de activitate al primarului pentru anul 2010 2011
13 Hotãrâre privind limitele veniturilor potenþiale provenite din valorificarea bunurilor ce depãºesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictã necesitate... 2011
12 Hotãrâre privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, în baza Legii nr. 416/2001 modificatã prin Legea nr. 267/2010 2011
2 Hotãrâre privind acordarea ajutorului de urgenþã doamnei Zahariuc Andreea Liana 2011
1 Hotãrâre privind adoptarea bugetului general pe anul 2011 pentru comuna Avrãmeni 2011
4 Hotãrâre privind demararea procedurilor de aplicare a programului CASA VERDE care va fi cofinanþat de Agenþia Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile... 2011
5 Hotãrâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi indicatorii tehnico-economici privind proiectul de înlocuire sistem clasic de încãlzire cu sistem performant tip pompe de cãldurã...la Scoala 2011
6 Hotãrâre privind efectuarea demersurilor necesare în vederea cumpãrãrii unei suprafeþe de 2500 mp în Panaitoaia pentru cimitir sãtesc 2011
7 Hotãrâre privind acordarea unui mandat special d-lui Ioan Cârnu, reprezentant al comunei Avrãmeni în Adunarea Generalã a ADI AQUA Botoºani sã voteze... 2011
8 Hotãrâre privind avizarea "Studiului de specialitate privind indicatorii de performanþã ai serviciilor de alimentare cu apã ºi de canalizare" 2011

Cum consideraþi activitatea primãriei comunei Avrãmeni, în relaþia cu cetãþenii?
foarte bunã
bunã
deficitarã
foarte rea
Total voturi: 749
Euro4.9771RON
Dolar American4.6576RON
Lira Sterlina5.9174RON
Franc Elvetian5.2114RON
Aur347.5083RON